Javascript is disabled!!!! Redirecting....
Vaša korpa je prazna!

Prikazujemo rezultate za: Array

  • kupovina prodaja bonitet.jpg
  • kupovina prodaja bez_slike
  • kupovina prodaja bez_slike
  • kupovina prodaja bez_slike
  • kupovina prodaja bez_slike
  Garantni uslovi

  Poštovani partneri, naša želja i cilj je da do Vas dodju pažljivo odabrani i istestirani proizvodi. Garantni rok za sve nase proizvode je 3 (tri) godine. Ukoliko i pored svega do kvara ipak dodje što svakako nije naša želja i uglavnom je posledica raznih faktora uradićemo sve što je u našoj obavezi i mogućnostima a u potpunoj saradnji sa Vama da problem rešimo najkvalitetnije u najbržem mogućem roku i tako na obostrano zadovoljstvo nastavimo dalju saradnju. Kompletno uputstvo, uslovi kao i obaveze nalaze se u daljem tekstu.


  1. Garantni rok počinje da važi od dana prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom prodavca.
  2. Garancija se ne priznaje u sledećim slučajevima:
  - ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao proizvodom
  - ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba.
  3. U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
  4. Kupac je dužan da proizvod podigne u roku od 90 dana. Posle isteka roka od 90 dana davalac garancije ne snosi odgovornost za eventualnu štetu ili gubitak proizvoda.


  VAŽNE NAPOMENE
  1. Pre nego se obratite za tehničku pomoć prodavcu ili ovlašćenom servisu molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad proizvoda.
  2. Ukoliko kvar na proizvodu ne bude otklonjen u roku od 8 (osam) dana od dana reklamacije (prijave kvara) garantni rok će se produžiti za vreme čekanja.
  3. Ukoliko se popravka proizvoda ne izvrši u roku od 45 dana od dana reklamacije (prijave kvara), davalac garancije će na zahtev potrošača proizvod zameniti novim ili vratiti novčanu vrednost proizvoda u visini maloprodajne cene.
  4. Sve popravke proizvoda u garantnom roku vrše se isključivo u ovlašćenom servisu sa originalnim rezervnim delovima.
  5. Ovaj garantni list mora biti uredno popunjen i overen i ne važi bez originalnog fiskalnog računa o kupovini.


  NAPOMENA
  Garancija važi samo ako je datum prodaje na garantnom listu identičan sa datumom fiskalnog računa. Prilikom reklamacije molimo Vas da proizvod i garantni list sa originalnim fiskalnim računom priložite ovlašćenom servisu. Prepravke u garantnom listu nisu dozvoljene.


  IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE
  1. Davalac garancije u garantnom roku od 36 meseci od dana kupovine proizvoda, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje eventualnih kvarova i nedostataka.
  U slučaju neizvršavanja ove obaveze, davalac garancije će potrošaču zameniti proizvod novim proizvodom istog tipa, marke i karakteristika ili vratiti novčanu vrednost proizvoda u visini iznosa sa računa.
  2. Davalac garancije se obavezuje da će u ovlašćenom servisu besplatno otkloniti kvarove i nedostatke koji nisu nastali nepažnjom potrošača.
  3. Potrošač je dužan da priloži originalni fiskalni isečak o kupovini proizvoda i ispravno popunjen i overen garantni list, kao i da sačuva originalnu ambalažu i da istu koristi prilikom transporta, u protivnom garancija NE VAŽI.
  4. Troškove transporta ne snosi davalac garancije

  sigurna kupovinaKupovina online sa nama je sigurna.
  porudzbina Vašu porudžbinu isporučujemo u što kraćem vremenskom roku!
  Twitter
  Facebook
  Google+